TUCAR กรมคุมประพฤติ และ สสส. 3 ประสานร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการโครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (กลาง) ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบงานต้นแบบเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร และนายสุทิน ธราทิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการบริหารจัดการแผนงานยาเสพติด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันแถลงข่าวโครงการพัฒนาระบบงานต้นแบบเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อร่วมกันบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ไม่ให้หวนกลับไปเสพยาซ้ำอีก และแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่างสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน (TUCAR) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไป เมื่อเร็ว ๆ นี้