โครงการกรุงเทพ ฯ เมืองแฟชั่น เปิดตัวศูนย์ข่าว BFC Press Center

สำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เปิดตัวศูนย์ข่าวโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น หรือ BFC Press Center โดยมี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานและชมการแสดงผลงานความคืบหน้าของโครงการย่อยทั้ง 9 โครงการ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม

นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เปิดเผยว่า “โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นแบบบูรณาการ ใน 3 มิติ คือ สร้างคน สร้างขีดความสามารถของธุรกิจ และ สร้างเมืองกรุงเทพฯให้เป็นที่ยอมรับ ในฐานะศูนย์กลางแฟชั่นของภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ทั้งในเรื่องฝีมือของบุคลากร และเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้สินค้าแฟชั่นไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล เห็นได้จากตัวเลขสติถิการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2548 จาก 3 ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 7,424.3 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 13.3

ในส่วนของโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นที่ได้มีการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นในส่วนของการสร้างคน สร้างธุรกิจ และสร้างตลาดให้สินค้าไทยแล้ว ระยะต่อไป โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นจะเผยแพร่ข่าวสารการเตรียมความพร้อมและศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นให้ชัดเจนและเกิดการรับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแส การตื่นตัวของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี BFC Press Center ศูนย์ข่าวโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูล และ ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย”

นายปาณิดล ชัยปาณี ผู้อำนวยการ BFC PRESS CENTER กล่าวว่า “BFC Press Center ดำเนินการโดยบริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อ เผยแพร่ข่าวสารโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น และข่าวสารจากวงการธุรกิจแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทัศนคติถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่น ยอมรับศักยภาพด้านบุคลากร การผลิต และ สินค้าแฟชั่นไทยที่มีคุณภาพระดับสากล และสร้างกระแสความร่วมมือสนับสนุนการผลักดันกรุงเทพฯ สู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นแห่งหนึ่งของภูมิภาค ขณะเดียวกันก็เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การบริการของโครงการต่าง ๆ ภายใต้ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น รวมทั้ง ทำหน้าที่ รายงานความสำเร็จ และผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อกระตุ้นการยอบรับในกลุ่มคนไทย และต่างประเทศต่อไป โดยศูนย์ข่าว BFC Press Center ตั้งอยู่ที่บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 27 ตึก อื้อจื่อเหลียง ถ.พระราม 4 และ สำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6”

BFC Press Center เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น และโครงการย่อยทุกโครงการ ในส่วนของสื่อมวลชน สามารถใช้บริการค้นหาข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่น และ โครงการฯ ได้ที่ Press Center หรือ Log in เข้าสู่ระบบของ BFC Intranet หรือ ค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์www.bangkokfashioncity.com

“BFC Press Center ยังช่วยประสานงานกับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และ บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นสำหรับสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และทำงานข้อมูล ข่าวสารไหลลื่นสู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเรามุ่งหวังให้โครงการสร้างภาพลักษณ์กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ การยอมรับในความสามารถ ศักยภาพของฝีมือและการผลิตสินค้าแฟชั่นไทย รวมทั้งความพร้อมของสังคมไทยในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของภูมิภาค” นายปาณิดลกล่าว