นิตยสาร “ฟอร์บส์” จัดอันดับ “เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ” เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในเอเชีย – แปซิฟิก

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 14 แห่ง ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2548 ในกลุ่มธุรกิจที่มีผลประกอบการไม่เกินหนึ่งพันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ จากนิตยสาร “ฟอร์บส์” ซึ่งนับเป็นการยอมรับในการพัฒนาธุรกิจการแพทย์ของไทยสู่มาตรฐานสากล และการก้าวสู่ศูนย์การทางการแพทย์ในภูมิภาค

การจัดอันดับ 200 บริษัทที่มีขนาดรายได้ต่อปีไม่เกินหนึ่งพันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ดีที่สุดในเอเชียของนิตยสารฟอร์บส์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีเกณฑ์การคัดเลือกคือ ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยมีธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลประกอบการในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และต้องมีผลกำไรก่อนหักภาษีในปีล่าสุดไม่ต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 11 บริษัทของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือก โดยมียอดรายได้ในช่วงปีทีผ่านมา 136 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ คิดเป็นกำไรสุทธิ 16 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีมูลค่าตามราคาตลาด 537 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ส่วนในด้านการเติบโตนั้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่าน บริษัทมามีรายได้เติบโตถึง 71 เปอร์เซ็นต์ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เติบโตโดยเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์และกำไรต่อหุ้น (EPS) เติบโตถึง 100 เปอร์เซ็นต์

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่เครือโรงพยาบาลกรุงเทพภูมิใจอย่างมาก และที่สำคัญคือ เราเป็นบริษัทธุรกิจโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกที่อยู่ในรายชื่อ 200 บริษัทดังกล่าว จึงสะท้อนความเป็นผู้นำในด้านการแพทย์ของบริษัทในภูมิภาคนี้ได้ทางหนึ่ง”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนการขยายงานโรงพยาบาลกรุงเทพที่ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ให้เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ในชื่อ “โรงพยาบาลกรุงเทพ เมดิคัล คอมเพล็กซ์” ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลมะเร็ง และโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อบริการชาวต่างชาติครบวงจร ตลอดจนขยายงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพให้มีความทันสมัยที่สุด เพื่อให้สานต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ เพิ่งเข้าซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจากกลุ่มบริษัทในเครือ 4 แห่งที่ดำเนินกิจการโรงพยาบาลในภาคตะวันออก ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี และโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ตามแผนพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และการคมนาคมขนส่งของประเทศ

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในนาม “โรงพยาบาลกรุงเทพ” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในธุรกิจด้านการรักษาพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 14 แห่ง กลุ่ม “โรงพยาบาลสมิติเวช” และ “โรงพยาบาลบีเอ็นเอช” นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA: Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (พรพ.) กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนมาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนยังได้รับการคัดเลือกจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันหลักในการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME: Continuing Medical Education)