ประกาศผลประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2549

ทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2549 โดยมีภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดรวม 950 ภาพ ซึ่งในปีนี้ภาพชื่อ “ แสงทองแห่งแมกไม้ ” ภาพชื่อ “อ้ายงั่ว…นกงูแห่งบึงน้ำ” และภาพชื่อ “ใบสุดท้าย” คว้ารางวัลชนะเลิศ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกเชิงอนุรักษ์ ผ่านภาพถ่ายได้ชัดเจน รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้ง เกียรติบัตรและรางวัลเงินสด

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2549 เปิดรับภาพภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้มีคุณค่าควรอนุรักษ์ สัตว์ป่าน่าพิทักษ์เป็นมรดกชาติ” โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1 ประเภทภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล และ 2 ประเภทภาพ ดิจิทัลไม่จำกัดการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique) ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศส่งภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเข้าร่วมประกวด รวมจำนวนมากถึง 950 ภาพ จากทั้งกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป

“ทรู ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ ทรู ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม เพื่อขยายการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น อาทิ การเสวนาเรื่องการใช้กล้องดิจิตอล การเสวนาการถ่ายภาพและแหล่งถ่ายภาพธรรมชาติ เป็นต้น โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงมาร่วมเสวนา อาทิ ดวงดาว สุวรรณรังษี, รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, นายพิเชษฐไชย ผลดี (ตั้น) พิธีกรรายการเนวิเกเตอร์, นายนวปฎล มิ่งทุม (มิว) ศิลปิน AF2 เป็นต้น รวมทั้ง จัดกิจกรรมหมุนเวียนไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งแต่ละครั้งได้รับความสนใจจาก นักศึกษา และ ประชาชนเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีต่อไปมีแผนที่จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ต่อไปอีก” นางสาวเสาวนีย์ กล่าว

ในปีนี้คณะกรรมการตัดสินภาพ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ และด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมพิจารณาตัดสินแต่ละภาพอย่างละเอียด โดยสรุปผลให้ ภาพ “แสงทองแห่งแมกไม้” ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล หัวข้อ “ป่าไม้มีคุณค่าควรอนุรักษ์” ภาพ “อ้ายงั่ว…นกงูแห่งบึงน้ำ ” ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล หัวข้อ “สัตว์ป่าน่าพิทักษ์เป็นมรดกชาติ” และภาพ “ใบสุดท้าย” ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท ภาพดิจิทัลไม่จำกัดการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique) หัวข้อ “ป่าไม้มีคุณค่าควรอนุรักษ์ สัตว์ป่าน่าพิทักษ์เป็นมรดกชาติ” ซึ่งจะมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2549 นี้

สำหรับภาพที่ได้รับรางวัลภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2549
ในหัวข้อ “ป่าไม้มีคุณค่าควรอนุรักษ์ สัตว์ป่าน่าพิทักษ์เป็นมรดกชาติ” จะนำมาจัดทำตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของสมุดภาพ พิมพ์สี่สีอย่างสวยงาม เพื่อแจกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง จัดแสดงนิทรรศการในสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ สามารถติดตามผลการประกาศรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.truecorp.co.th.