MACO ร่วมสนับสนุนโครงการ “SIFE” โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นายนพดล ตัณศลารักษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนแก่ พันเอกหญิงศิริพักตร์ วีระภุชงค์ รองผู้อำนวยการกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ในโครงการ “SIFE 2007” (Students in Free Enterprise) เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากห้องเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชุนที่ประสบปัญหา ให้สามารถพึ่งตัวเองได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อวีรัตตา บุญลาภ
E-mail : weeratta@masterad.com