ม.รังสิต จับมือ ทู พลัส เปิดหลักสูตรใหม่ สร้างสถาปนิกแบบครบวงจร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท ทู พลัส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด สร้างหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท ด้านสถาปัตยกรรมบูณาการครบวงจร เชื่อเป็นหลักสูตรที่แตกต่าง ตอบสนองความต้องการของตลาดมากที่สุด

ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาโท M. Arch (CAD) หรือ Computer aided Design สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งหลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน เนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของการทำงานในชีวิตจริง ดังนั้นผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาต้องหาประสบการณ์ด้วยตนเองจากการเริ่มต้นทำงาน จากจุดนี้จึงเกิดแนวคิดที่ว่าจะพัฒนาหลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรมขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจริงๆ

หลักสูตร M.Arch (CAD) จะเน้นเนื้อหาและการเรียนการสอนโดยการนำคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการออกแบบ ที่จากเดิมเราเคยเรียนกับแบบ 3 มิติ ก็เปลี่ยนเป็น 5 มิติ ทั้งในด้านการใช้งาน คอนเซ็ปต์ ภาพลักษณ์ ราคา การบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการกระชับเวลา และสามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และที่สำคัญหลักสูตรดังกล่าวผู้เรียนสามารถควบคุมราคาที่ใช้ในการก่อสร้างได้ เป็นต้น หลักสูตรนี้จึงเป็นการนำศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการร่วมกัน ผู้เรียนสามารถเห็นปัญหาของการออกแบบได้ก่อนที่แบบจะเสร็จ ซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตที่ต้องออกแบบเสร็จก่อนถึงจะเห็นปัญหา

“หลักสูตรดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จับมือกับบริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งศูนย์อบรมการก่อสร้างแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงสุดในประเทศไทยในเรื่องของเทคโนโลยี คือ มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ด้านการออกแบบ และก่อสร้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ซึ่งมีกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น ถ้านำจุดเด่นของทั้ง 2 แห่งมาผสมผสานกัน ก็จะช่วยเติมช่องว่างระหว่างความต้องการของตลาดได้ ซึ่งตรงจุดนี้ทำให้สามารถผลิตบุคลากรตรงกับความต้องการของตลาดและการทำงานในสายวิชาชีพ”

ด้านคุณชาติชาย สุภัควนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว เกิดจากแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานในการผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนวิทยาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารงานออกแบบ และก่อสร้าง ที่คำนึงถึงระยะเวลา และงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งเพื่อประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่จะเข้ามาทำงานในธุรกิจก่อสร้างที่กำลังขยายตัวอย่างมากในปัจจุบัน และเพื่อสนับสนุนนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรับงานออกแบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ปัจจุบันระบบการศึกษา วิทยาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว การเพิ่มวุฒิการศึกษา หรือการจัดหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว จึงมีการตื่นตัวมากขึ้น แต่ดูเหมือนสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ยังวนอยู่กับการกรอบความคิดเดิมๆ ทำให้ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความลำบาก และล่าช้าในการปรับตัวให้ทันตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถแข่งขันกับตลาดวิชาชีพในระดับสากล”

มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยทูพลัสจะให้ความร่วมมือในเรื่องของการร่างหลักสูตร และจัดระบบการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ ทูพลัสยังส่งบุคลากรเข้าไปเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตร จัดสรรซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเรียนการสอนให้หลักสูตร โดยเริ่มทำหลักสูตรระดับปริญญาโทก่อนป็นหลักสูตรแรก

ความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจะสามารถผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ทูพลัส ยังมีนโยบายที่จะช่วยหางานให้กับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยทูพลัสจะเป็นเฮดฮันเตอร์ในการทำงานให้กับนักศึกษาทุกระดับ โดยจะเปิดบริษัทใหม่อีกหนึ่งบริษัทเพื่อทำหน้าที่หางานให้กับผู้ที่เรียนทางด้านสถาปัตยกรรม