ม.มหิดลอินเตอร์ได้รับอนุสิทธิบัตรจากผลงาน "ชุดบัตรคำเพื่อการเรียนรู้"

อาจารย์โทมัส คราย และคณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ “ชุดบัตรคำเพื่อการเรียนรู้” เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งผลงานชิ้นดังกล่าวได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1206