สนช. เชิญชวนเอกชนส่งผลงานนวัตกรรมร่วมชิง “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2550”

สนช. เชิญชวนเอกชนส่งผลงานนวัตกรรมชิงรางวัลพระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”ในการประกวดผลงาน “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2550”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการไทย ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมชิงรางวัลพระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในการประกวดผลงาน “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2550”

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “การจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2550” ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 3 ซึ่งนอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ซึ่งได้ผลิต คิดค้นผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ยังส่งเสริมและเป็นตัวเร่งให้เกิด “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ขึ้นในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีที่ผ่านได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 305 ผลงาน เมื่อเทียบกับครั้งแรกซึ่งมีผู้ส่งผลงานจำนวน 208 ผลงาน ซึ่งผลการพิจารณาเมื่อปีที่แล้วปรากฎว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ น้ำมันรำข้าว “คิง” ชนิดโอรีซานอลสูง ในส่วนของรางวัลชนะเลิศด้านสังคม ได้แก่ “ญาณินทร์เบด” เตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ และผลงานนวัตกรรมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ล้วนแต่เป็นผลงานที่มีศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยอีกด้วย”

“ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับเกียรติสูงสุดที่จะได้รับ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมจารึกชื่อผลงานและเจ้าของผลงาน รวมทั้งเงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย จึงอยากขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนทุกท่านส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” นายโฆษิตฯ กล่าว

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” จากนวัตกรรมเทิดพระเกียรติ “โครงการแกล้งดิน” ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และวงการนวัตกรรมไทย รวมถึงผู้ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีนี้ที่จะได้รับรางวัลพระราชทาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) ซึ่งจะเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมถึงเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ค้นคิดนวัตกรรมดังกล่าว และกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น”

นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “การจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2550 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตั้วในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ต่อไปในปีนี้ สนช. คาดว่าจะมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดประมาณ 400 ผลงาน โดยรางวัลจะแบ่งเป็น 2 รางวัลได้แก่ นวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาจะไดัรับรางวัลพระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ พร้อมจารึกชื่อผลงานและเจ้าของผลงาน เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ผ่านการพิจารณารอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิประโยชน์ การารเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมลงในหนังสือ สุดยอดนวัตกรรมไทย และได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ สนช. ควบคู่ไปกับผลงานที่ได้รางวัลเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะ เวลา 3 ปี นับจากได้รางวัล เริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2550 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนง เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th/niaward หรือโทรศัพท์ 02-644-6000”

“สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเครือซิเมนต์ไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดประกวดในปีนี้” นายศุภชัยฯ กล่าว

เกี่ยวกับรางวัลพระราชทาน
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บนฐานมีแผ่นโลหะจารึกชื่อผลงานนวัตกรรมและเจ้าของผลงาน โดยพระบรมรูปฯ อยู่ในพระราชอิริยาบถขณะเสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการแกล้งดิน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” จากโครงการแกล้งดิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนา พระอัจริยะภาพ พระปรีชาสามารถ และพระมาหกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย