งานสัมมนา TQA: องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค Thailand Quality Award: Road Show 2007

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมน า TQA: องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค (Thailand Quality Award: Road Show 2007) หัวข้อ “เครื่องมือเพื่อการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มุ่งสู่การตามติดทิศทางองค์กร” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2550 ซึ่งกำหนดจัดใน 5 จังหวัดใหญ่ ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น
ครั้งที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2550
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2550
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา
ครั้งที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2550
ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท

การสัมมนาครั้งนี้จะนำเสนอเครื่องมือเพื่อการวัดและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานองค์กร ตลอดจนเครื่องมือเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของการติดตามและประเมินผลองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยทีมวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงที่มีส่วนในการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กร ตลอดจนผู้ประกอบการทั่วไปทั้งภาคการผลิตและภาคบริการที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร. 0-2619-5500 ต่อ 432 (สุภารัตน์) โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096 E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ www.ftpi.or.th