สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคนพิการให้มีส่วนร่วมในสังคม

ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นปาฐกในงานสัมมนานานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ณ ประเทศสิงคโปร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนพระทัยกิจกรรมต่างๆ ทางด้านคนพิการเป็นอย่างมาก ได้เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านการศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการอาชีพ มีพระราชประสงค์ที่จะเห็นความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักบำบัด บุคลากรการแพทย์ วิศวกร และนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อพัฒนาช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เป็นการลดการพึ่งพาผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติ

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้ทรงบรรยายเรื่อง “บทบาทของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้พิการในประเทศไทย” ในการประชุมสัมมนา ทรงกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกประเทศควรใส่ใจ เพราะจำนวนผู้พิการทั่วโลกในปัจจุบันมีมากและจะยิ่งมีมากขึ้นอีกเรื่อยๆ เพราะการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะสูญเสียความสามารถบางประการ ที่ทำให้มีลักษณะและความต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้พิการ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ผู้พิการ สามารถดำรงชีวิต หรือทำงานได้เช่นเดียวกับคนปกติ ดังนั้น เป้าหมายของการพัฒนาผู้พิการในปัจจุบัน จึงควรมุ่งไปในแนวทางที่ทำให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ลดการพึ่งพาผู้อื่น และมีส่วนร่วมในสังคมเช่นเดียวกับคนปกติ ไม่ถูกแบ่งแยก ด้วยการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม รับสั่งว่า เนื่องจากเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีในปัจจุบัน มักจะมีราคาสูง และส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ผู้พิการจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ จึงเป็นความท้าทายที่ประเทศทั้งหลายควรมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้ผู้พิการ ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนและสังคม ให้ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ และร่วมเป็นส่วนในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทำให้สังคมสงบสุข และเจริญรุ่งเรื่องได้ ทรงเสนอตัวอย่างโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาผู้พิการ ที่ทรงริเริ่มดำเนินการ ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในที่ประชุมด้วย

นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานข้อเสนอแนะหลายประการเพื่อการไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ดังกล่าว เช่น การส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งแก่ผู้พิการ และผู้ประกอบการภาคเอกชน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองค์กรเอกชน ในด้านการวิจัยและการตลาด เพื่อนำไปสู่การผลิตที่มีขนาดการผลิต (economy of scale) มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตและชักจูงให้มีผู้มาลงทุนมากขึ้น อันจะทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ วิศวกร หรือนักบำบัด ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว