ยังก์แอนด์รูบิแคม เล็งการณ์ไกลเปิดบิสซิเนสยูนิตใหม่ “Energy”

นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม แบรนด์ จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคที่สภาวะเศรษฐกิจและการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทางเลือกในการปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของผู้บริโภคมีได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้บริโภคมีการไตร่ตรองและพิจารณาก่อนการตัดสินใจมากขึ้นและมักเลือกซื้อในสิ่งที่ตนจำเป็นต้องใช้ หรือชื่นชอบจริงๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและธุรกิจโฆษณาต้องเผชิญกับโจทย์ที่ยากและท้าทายขึ้นในการที่จะสร้างความสนใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการใช้สินค้าหรือบริการของตน

บริษัท ยังก์แอนด์รูบิแคม จำกัด มองว่าสภาวะการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ สิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง คือ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาในด้านกลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์ (Strategic Brand Communications Consultants) ดังนั้น Y&R จึงได้เปิดบิสซิเนสยูนิตใหม่ ภายใต้ชื่อว่า Energy

Energy ถูกวางเป็น “แผนกที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสร้างและสื่อสารแบรนด์” สำหรับดูแลบริษัทในเครือข่ายของวายแอนด์อาร์ ทั้ง 3 บริษัท อันได้แก่ Y&R, Monday และ Wunderman พร้อมทั้งเปิดรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในบริการด้านกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์

นายโอลิเวอร์ – กิตติพงษ์ วีระเตชะ Vice President, Director of Idea Strategy & Brand Consultant กล่าวเสริมว่า สืบเนื่องจากสภาวะที่เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การตลาดหรือการสร้างแบรนด์ที่ยึดหลักการสร้างจุดขายที่แตกต่าง (USP) จากสินค้า/บริการหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คู่แข่งหลายรายสามารถลอกเลียนแบบได้ทัน ส่วนวิธีการใช้โฆษณาที่แปลกแหวกแนวก็เพียงเรียกร้องความสนใจได้ดีในช่วงแรก แต่ไม่ได้ช่วยให้แบรนด์เติบโตขึ้นมามีคุณค่าที่แข็งแรงในใจผู้บริโภคได้ ธุรกิจหรือแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ส่วนใหญ่มักจะมีวิสัยทัศน์ด้านการเป็นผู้นำทางความคิดใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสินค้าหรือบริการที่นำเสนอให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอยู่สม่ำเสมอนั่นคือแหล่งที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่า “Brand Energy” หรือ “พลังในการพัฒนาตัวเองของแบรนด์” ซึ่งมาจากความคิดความรู้สึกของผู้บริโภค และเมื่อแบรนด์ที่มีพลังในการพัฒนาตัวเอง (Brand Energy) ในระดับที่สูงจะทำให้แบรนด์นั้นดูโดดเด่นแตกต่าง (Differentiation) และทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามีความเหมาะสมกับตัวเขา (Relevance) ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้จะก่อให้เกิด “พลังที่ทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง” (Energized Brand Strength) ในใจผู้บริโภค

พร้อมกันนี้ได้มีการนำข้อมูลของแบรนด์ซึ่งมี “พลังที่ทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง” (Energized Brand Strength) สูงสุด 50 อันดับในใจผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา มาวิเคราะห์ร่วมกับมูลค่าหุ้นของแบรนด์ดังกล่าวที่ทางสถาบัน S&P 500 ทำการประเมินไว้ โดยนำมาศึกษาความเปลี่ยนแปลงในทุกๆช่วง 6 เดือนทำให้เราพบว่า แบรนด์ซึ่งมี “พลังที่ทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง” (Energized Brand Strength) สูงสุด 50 อันดับจะมีมูลค่าหุ้นสูงกว่าแบรนด์ทั่วๆ ไปถึง 7 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า ยิ่งแบรนด์มีพลังในการพัฒนาตัวเองมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากเข้ามาซื้อและใช้บริการ(Consideration) หรือมีความภักดีกับแบรนด์ที่ซื้อมากขึ้นด้วย (Loyalty) ทั้งหมดนี้คือมูลค่าของแบรนด์ทางธุรกิจซึ่ง “Energized Brand Strength” สามารถชี้วัดได้และทางบริษัท Y&R เราสามารถทำการตรวจวัด “พลังที่ทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง” (Energized Brand Strength) นี้ได้ผ่านทางเครื่องมือที่เรียกว่า Brand Asset? Valuator (BAV)

Brand Asset? Valuator (BAV?)
คือ เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารให้กับแบรนด์ที่บริษัทในเครือของ Y&R ดูแลอยู่ทั่วโลก โดยเกิดขึ้นจากการทำวิจัยเชิงปริมาณกับคนทั่วโลก (Global Survey Research) เพื่อศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก บริษัท Y&R ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล BAV? ดังกล่าวนี้มาแล้วกว่า 13 ปี ศึกษามามากกว่า 35,000 แบรนด์กับผู้บริโภคจำนวนมากกว่า 500,000 คน จนถือเป็นฐานข้อมูลเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ต่างๆที่ใหญ่ที่สุดในโลก!

จุดเด่นสำคัญ 3 ประการที่ทำให้ BAV? แตกต่างจากเครื่องมือวิจัยตลาดโดยทั่วไปและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวางกลยุทธ์สำหรับสร้างและบริหารแบรนด์ของลูกค้าในเครือบริษัท Y&R คือ

1) BAV? คือ อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพที่แท้จริงของแบรนด์ (Brand Health Check)

2) BAV? คือ แหล่งความรู้สำหรับการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในหลากหลายกลุ่มประเภทสินค้าและบริการ (Strategic Think Tank)

3) BAV? คือ เข็มทิศในการค้นหาทิศทางในการบริหารแบรนด์ให้มีพลังเติบโตอย่างแข็งแรง (A Compass of Energetic Brand Direction)

ด้วยจุดเด่นสำคัญๆ เหล่านี้ทำให้ BAV? เป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์และประเมินคุณค่าในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของ Y&R จนได้รับการยอมรับและกล่าวถึงในหนังสือของปรมาจารย์ด้านการตลาดและ แบรนด์ชื่อดังหลายท่านอย่าง เช่น Phillip Kotler, David Aaker, Kevin Lane Keller เป็นต้น สำหรับประเทศไทยแล้ว Y&R ได้ทำการศึกษา BAV? มาแล้วตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบันปี 2007 ซึ่งได้ทำการสำรวจวิจัยกับคนไทยทั่วประเทศจำนวน 1,875 คน และรวบรวมแบรนด์มาทำการศึกษากว่า1,200 แบรนด์จาก 100 กว่าหมวดสินค้าและบริการ ซึ่งทำให้ Y&R BAV กลายเป็นฐานข้อมูลเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนี้