ม. มหิดล จัดอบรม “หัวหน้างานประสานใจ”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดอบรมหลักสูตร “หัวหน้างานประสานใจ” ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน โดยมี รศ. สุขุม นวลสกุลเป็นวิทยากรในการอบรม เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การสร้างภาวะผู้นำ บทบาทของหัวหน้างานต่อองค์กร ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน การสื่อสารของหัวหน้างาน การกล่าวตักเตือน การให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาของการเป็นหัวหน้างาน พร้อมวิธีการแก้ไข ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2,500 บาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล และสมัครได้ที่ โครงการวิทยบริการ โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1022, 1712 หรือ E-mail : ictraining@mahidol.ac.th