มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร จัดปฐมนิเทศโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา 2551

มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กำหนดจัดปฐมนิเทศโครงการ
มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2551 ภายใต้หัวข้อ การสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การจัดปฐมนิเทศดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา ปี 2551 ได้สอบถามข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการ พร้อมรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการมอบทุนการศึกษา ซึ่งล่าสุดมีสถาบันการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 32 สถาบัน มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ จึงขอเชิญสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการร่วมฟังการปฐมนิเทศในวัน เวลา ดังกล่าว หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ที่มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ติดต่อคุณจริยา โทร 02-319-7675-8 โทรสาร 02-319-5666