บ้านปูฯ จับมือกับ สสส. สานต่อ “โครงการตลาดประกอบฝัน 4”

บริษัท บ้านปูฯ จำกัด (มหาชน) จับมือ แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานต่อ “โครงการตลาดประกอบฝัน 4” หรือ โครงการ “ยิ้ม 4” ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2551 นี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่คิดดีเพื่อสังคมได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้นตามแนวคิด “I’m possible – คิดได้ ต้องรีบทำ” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 15-25 ปีทั่วประเทศ ร่วมส่งโครงการและแนวคิดในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถทำได้จริง เพื่อขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการจาก “ยิ้ม 4” ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 มีนาคม 2551 ศกนี้

จากการดำเนินโครงการนับตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึง ครั้งที่ 3 โครงการ “ตลาดประกอบฝัน” (Youth Innovation Marketplace) หรือ “ยิ้ม” ซึ่งริเริ่มและดำเนินการโดย กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY) ได้สนับสนุนให้เยาวชนไทยทั่วประเทศสามารถ “ประกอบฝัน” ของตนเองให้เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรม ก่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมของตนเองไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 32 โครงการ โดยมี 14 โครงการที่ยังสามารถดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อยที่มีความคิดและฝันที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม แต่ไม่มีช่องทางหรือกลไกที่เหมาะสมให้พวกเขาได้แสดงออก ดังนั้น ในปีนี้ “ โครงการยิ้ม 4 ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ แผนงานเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ(ยสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) เดินหน้าต่อให้การสนับสนุน เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-25 ปี ทั่วประเทศรวมกลุ่มกันให้ได้อย่างน้อย 3 คน ส่งแนวคิดในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมในรูปแบบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก “โครงการยิ้ม 4” โดยโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ เงินทุนในการดำเนินโครงการตามความเหมาะสม (โดยไม่จำกัดวงเงิน) การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถ เครือข่าย ที่ปรึกษา เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนสามารถดำเนินโครงการเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดของตนเองได้จริงและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน

“ด้วยแนวคิด “I’m possible – คิดได้ ต้องรีบทำ” โครงการ “ยิ้ม 4” ต้องการผลักดันให้เยาวชนไทยที่มีความคิดดีๆ หรือฝันที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ได้มีโอกาส “ประกอบฝัน” ของตนให้เกิดขึ้นจริงได้มากขึ้น โดยมี โครงการ “ยิ้ม 4” ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เยาวชนเจ้าของโครงการที่ได้รับคัดเลือกสามารถดำเนินโครงการภายใต้แนวคิดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะเวลา 1 ปี และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการได้ลงมือทำโครงการของตนเอง ก็คือ การได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำงาน การบริหารจัดการโครงการ การเงิน ทีมงาน รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เยาวชนก้าวไปสู่การเป็น “ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่” (Young Social Entrepreneurs) ได้ต่อไปในอนาคต” นางสาวกฤตยา ศรีสรรพกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY) กล่าว

ทางด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส -สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุน โครงการ “ยิ้ม 4” ร่วมกับ สสส. กล่าวเสริมว่า เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดและพลังสร้างสรรค์มากมาย ดังนั้น โครงการ “ยิ้ม 4” จึงเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยต่อยอดความฝันของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคมได้แสดงพลังสร้างสรรค์ของพวกเขาไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่ง บ้านปูฯ เล็งเห็นว่า โครงการ “ยิ้ม” โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเอ็นจีโอ จะเป็นโครงการที่ช่วยปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมๆ กับการมีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่เยาวชนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ยังจะเป็นพื้นฐานที่น้องๆ เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตและการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะมีคนจำนวนไม่มากนักที่จะได้รับโอกาสนี้

ขณะนี้ โครงการ “ยิ้ม 4” กำลังเปิดรับสมัคร กลุ่มเยาวชนทั่วประเทศที่มีอายุ 15 – 25 ปี ที่ต้องการนำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ส่งโครงการและแนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมของตนมาได้ที่ “โครงการยิ้ม 4” โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.deksiam.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY) โทรศัพท์ 02-938-3831 หรือ อีเมล์ yim@deksiam.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 25 มีนาคม ศกนี้