ฮอนด้าจับมือพันธมิตรจัดนิทรรศการ “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า”

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ภายใต้คำปรึกษาของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีประกาศผลการประกวดโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 4 ประจำปี 2549-2550 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดนิทรรศการ “ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า” แสดงผลงานของ 12 โรงเรียนจากทั่วประเทศที่สามารถสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และพลังงาน ได้อย่างยอดเยี่ยม ในระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2551 ณ บริเวณชั้น 1 โซนฟอรัม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.30 น. ในวโรกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีและทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15.00 น.

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้าได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย นับตั้งแต่ปี 2542 และสานต่อโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโครงการฯ เน้นการสร้างกระบวนการเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย ด้วยการเริ่มต้นจากกิจกรรมในโรงเรียน เพราะเชื่อมั่นว่าหากเราสามารถบ่มเพาะเยาวชนให้มีพื้นฐานความเข้าใจถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติ เมื่อเด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่จะร่วมกันดูแลโลกของเราต่อไป ทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงหนึ่งในพันธสัญญาของฮอนด้าที่มีต่อชนรุ่นหลัง ซึ่งครอบคลุมถึงการมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยในระดับชุมชนและระดับโลก เพื่อปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป”

“ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นวาระแห่งชาติ และถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องตระหนักและหันกลับมาร่วมกันดูแล เพื่อคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อโลกสวยใบเล็กๆ ของเรา และเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต” นายอดิศักดิ์กล่าว

นับตั้งแต่ปี 2542 จวบจนปัจจุบัน โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการเป็นรุ่นที่ 4 มีเครือข่ายโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติที่ฮอนด้าได้มอบทุนดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนไปแล้วถึง 600 แห่ง จากทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวว่า “สำหรับนิทรรศการ ตามรอยเท้าพ่อ…กับฮอนด้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นฯ ครั้งที่ 4 เพื่อเฟ้นหาโรงเรียนต้นแบบที่ได้นำแนวพระราชดำริด้านการจัดการน้ำเสีย ขยะ และพลังงาน ไปบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละโรงเรียนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนตัวอย่างระดับประเทศ ทั้งสิ้น 12 โรงเรียน จากการคัดสรรของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ยังเป็นโรงเรียนต้นแบบ จาก 60 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ โดยจะมาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้จากการดำเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชนและโรงเรียนที่มีความสนใจได้มาเรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง และเกิดเป็นเครือข่ายโรงเรียนที่สามารถแบ่งปันทักษะ ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไป”

ผลการประกวดโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 มีดังนี้

รางวัล
I. รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนสา จังหวัดน่าน “โครงการ ร่วมใจ สืบสาน จัดการขยะ พัฒนาชุมชน”

II. รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ดังนี้:
ประเภทการจัดการขยะ

โรงเรียนสา จังหวัดน่าน “โครงการ ร่วมใจ สืบสาน จัดการขยะ พัฒนาชุมชน”

ประเภทการจัดการน้ำเสีย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ “โครงการ บำบัดน้ำเสียในโรงเรียน”

ประเภทพลังงาน
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จังหวัดขอนแก่น “โครงการ สำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “ตามรอยพ่อ”