พาณิชย์ เปิดงาน “รวมพลคนอินทรีย์ ปี 2552”

กระทรวงพาณิชย์ – นายอลงกรณ์ พลบุตร (ที่ 4 จาก ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลคนอินทรีย์ ปี 2552” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้มีความแข็งแกร่ง โดยภายในงานมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับตลาด ระบบการผลิต การรับรองมาตรฐาน แนวทางส่งเสริมนวัตกรรม ตลอดจนนิทรรศการแสดงศักยภาพการผลิต การตลาด การเจรจาธุรกิจ และคูหาจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศอีกกว่า 100 คูหา