โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมจัดกิจกรรม “ แผ่นทองของแผ่นดิน ครั้งที่ 7”

30 มิถุนายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน แฮปปี้ สเตชั่น ร่วมจัดกิจกรรม “แผ่นทองของแผ่นดิน” ณ ต.บางตะบูนออก จ.เพชรบุรี เสริมบริการ*1677ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำ CSR อย่างครบวงจร ทั้งผ่านระบบการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ ผนวกกับลงพื้นที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงตอบรับความต้องการของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

การจัดกิจกรรม “แผ่นทองของแผ่นดิน” ครั้งนี้ นับเป็น ครั้งที่ 7 สำหรับปี 2552 นี้ โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2551 ที่ผ่านมาซึ่งจัดไปทั้งสิ้น 23 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาค โดยกิจกรรมนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน แฮปปี้ สเตชั่น พร้อมทั้งภาคีความร่วมมือเพื่อเกษตรกร ได้แก่องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (หรือ USAID) สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมาร่วมมือกันในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบริการ *1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรของดีแทค เพื่อเป็นบริการที่ครบวงจร และเกษตรกรผู้สมัครใช้บริการจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด (CSR Office) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “แผ่นทองของแผ่นดิน” นี้ ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ดีแทคได้ออกบริการฟรี *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรมาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการสูงถึง 180,000 เลขหมาย และหมวดสวนเงินไร่ทอง มีผู้ใช้บริการมากสุด นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการทำซีเอสอาร์ ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนำเอาผลิตภัณฑ์การบริการด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ วิทยุ และอินเตอร์เนต ผนวกกับการทำกิจกรรมลงพื้นที่เข้าหาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับ กิจกรรม “ แผ่นทองของแผ่นดิน ครั้งที่ 7” นี้ เป็นการจัดเสวนาให้กับเกษตรกรจำนวนกว่า200 คน เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ จากนักวิชาการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ รวมทั้งจากเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดเพชรบุรี และจะมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องสถานการณ์ของการทำประมงทะเลชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี การบรรยายเรื่องการเพาะเลี้ยงปูม้า การบรรยายเรื่องสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล ณ บริเวณปากอ่าวบางตะบูนอีกด้วย.

ค้นหาข่าวและภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มได้ที่ : ห้องข่าวดีแทค www.dtac.co.th/pressroom