บริษัทลูก TTA ตกลงซื้อหุ้นร้อยละ 48.46 ของ บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส

กรุงเทพ 19 ตุลาคม 2552) – บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ในการกระจายส่วนงานธุรกิจเพื่อการเติบโต ล่าสุดอนุมัติให้บริษัทย่อย เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัดลงนามสัญญาตกลงซื้อขายหุ้นร้อยละ 48.46 ของบมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (“UMS”) จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินเมื่อเร็วๆ นี้

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) เปิดเผยว่า “บริษัท เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด (“เฮอร์เมลิน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 48.46 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ในราคา 23 บาทต่อหุ้น จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย คือ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร จำนวน 52,858,520 หุ้น และนายชัยวัฒน์ เครือชะเอม จำนวน 20,790,646 หุ้น และจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ UMS จากนายชัยวัฒน์ เครือชะเอมอีกจำนวน 3,222,100 หน่วย หรือร้อยละ 5.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือของ UMS ที่ราคาหน่วยละ 14.6579 บาท โดยยอดเงินรวมที่ “เฮอร์เมลิน” จะจ่ายสำหรับการซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ UMS จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองรายของ UMS ในครั้งนี้คิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 1,741,160,037.59 บาท”

“TTA ยินดีที่จะได้ UMS มาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา เนื่องจาก UMS ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าและการขนส่งถ่านหิน โดยมีเรือลำเลียงที่ดิน ท่าเทียบเรือ คลังสินค้า และรถบรรทุกเป็นของตนเอง UMS มีโครงสร้างทางธุรกิจที่สามารถให้บริการแบบตรงต่อเวลา หรือ “just in time” ในการขนส่งถ่านหินไปสู่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของเราในขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือ Infrastructure ของ TTA และ UMS ยังเป็นลูกค้าของเราอีกด้วย ดังนั้น การซื้อหุ้นของ UMS ในครั้งนี้ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันให้กับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจนายหน้าเช่าเหมาเรือ รวมถึงธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าธุรกิจถ่านหินเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง และเราอยากจะมีส่วนร่วมในตลาดนี้” ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว

ทั้งนี้ “เฮอร์เมลิน” ซึ่งภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด คาดว่าจะเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ UMS ได้ภายในเดือนตุลาคม 2552 หลังจากเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างเฮอร์เมลิน กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 2 รายของ UMS ที่ลงนามไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถทำได้เสร็จสิ้น หลังจากการซื้อขายนี้ เฮอร์เมลินจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ UMS ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS)
UMS จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าถ่านหิน ( Coal trading business) โดยนำเข้าถ่านหินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายๆ อุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศไทย และจัดส่งให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อม UMS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment – MAI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และปัจจุบัน UMS มีบริษัทย่อย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บจก.ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท , บจก.ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ , บจก.ยูเอ็มเอสขนส่ง และ บจก.ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของ UMS อาทิ การผลิตถ่านหินอัดก้อน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางบก และท่าเทียบเรือ

ข้อมูลเกี่ยวกับ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงติด 50 อันดับแรก และยังเป็นบริษัทฯ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสูง โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในธุรกิจด้านการขนส่ง พลังงาน และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งมีบริการครอบคลุมทั้งแบบประจำเส้นทางและให้เช่าเหมาลำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการงานนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)