เคทีซีฉลองความสำเร็จ 6 ปี โครงการ Learn & Earn @ KTC

เคทีซีฉลองครบรอบ 6 ปี โครงการ Learn & Earn @ KTC มอบรางวัล Top Performance Awards 2009 ให้กับทีมชนะเลิศออกแบบโครงการเพื่อสังคมดีเด่น ช่วยเหลือเด็กหญิงบ้านธัญญพร ในกิจกรรมเรียลลิตี้ “คนดี คิดดี ทำดี ที่บ้านธัญญพร” ชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า 120,000 บาท ประกาศแผนปีหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ Knowledge Sharing Society จัดวิทยากรมากประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพทั้งในและนอกองค์กร ให้ความรู้นักศึกษาในโครงการฯ เพื่อติดอาวุธก่อนออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงานจริง โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมทำงานในโครงการฯ แล้วกว่า 23,000 ราย

นายดุสิต รัชตะเศรษฐนันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารทรัพยากร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการศึกษาเป็นหลัก สำหรับโครงการ Learn & Earn @ KTC ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยมีนิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 23,000 ราย ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทำงานในโครงการฯ ทั้งหมด 1,866 ราย และในปี 2552 มีนิสิตนักศึกษาฝึกงานในโครงการฯ กว่า 435 ราย และที่น่าภูมิใจที่สุดคือเราได้รับนักศึกษาในโครงการฯ เข้าเป็นพนักงานประจำแล้วกว่า 183 ราย”

รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในโครงการ Learn & Earn @ KTC กล่าวว่า “โครงการ Learn & Earn @ KTC ถือเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้ฝึกงานในสายงานที่เรียน อีกทั้งยังได้รับค่าตอบแทน ทำให้นักศึกษารู้จัก ค่าของเงิน รู้จักการบริหารเวลา และยังฝึกให้นักศึกษาได้ทำงาน เรียนรู้งาน ก่อนจะออกไปทำงานจริง”

นายดุสิตกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในการจัดโครงการ Learn & Earn @ KTC เรายังต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาความรู้ที่ได้ในห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ ในลักษณะของ Edutainment อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักศึกษานำข้อคิดและความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และยังมีการมอบรางวัล Top Performance Awards เป็นประจำทุกปี ให้กับนิสิตนักศึกษาในโครงการฯ ที่มีผลการเรียนดี และมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยในปีนี้เราได้เพิ่มความพิเศษมากยิ่งขึ้นเพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกความเป็น “ผู้ให้” โดยมุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าตนเอง เรียนรู้บทบาทของการให้ที่ยิ่งใหญ่กับการดูแลเอาใจใส่และให้ความรักแก่ผู้ขาดความอบอุ่นความเข้าใจจากครอบครัว เพราะในสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เราควรจะเรียนรู้การเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน”

“ในปีนี้เราจึงได้ผนวกสองกิจกรรมเพื่อสังคมที่เคทีซีดำเนินการเข้าด้วยกัน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ “คนดี คิดดี ทำดีที่บ้านธัญญพร” เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในโครงการ Learn & Earn @ KTC ร่วมกันคิดและออกแบบโครงการเพื่อสังคมช่วยเหลือเด็กหญิงบ้านธัญญพร โดยจะต้องเป็นโครงการที่สามารถทำได้จริงและเป็นประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ในบ้านธัญญพร โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาในโครงการฯ ที่เรียนดีผลงานเด่นจากการประเมินผลของหัวหน้าสายงาน จำนวน 6 คน แบ่งเป็น 2 ทีม โดยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 คน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 คน โดยนิสิตนักศึกษาทั้งสองทีมได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในบ้าน และทำกิจกรรมแข่งขันโดยมีเด็กหญิงบ้านธัญญพรที่ผ่านกิจกรรมฝึกอาชีพที่เคทีซีจัดให้คอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด อาทิ การทำอาหาร การร้อยลูกปัด และการออกแบบท่าเต้นประกอบเพลงโดยมีคุณตาคุณยายที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ให้คะแนน”

“ในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาทั้ง 2 ทีม จะต้องออกแบบโครงการเพื่อสังคม Cool Project มานำเสนอคณะกรรมการ ทีมที่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค และมีโครงการเพื่อสังคมที่โดดเด่นและปฏิบัติได้จริง จะได้รับรางวัล “Top Performance Awards 2009” รวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 80,000 บาท รางวัลที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 40,000 บาท”

“สำหรับทิศทางการทำโครงการ Learn & Earn @ KTC ในปี 2553 เรายังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะเน้นจัดกิจกรรมสัมมนาเวิร์คช้อป เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ Knowledge Sharing โดยคัดสรรวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้ความรู้รอบด้านแก่นิสิต-นักศึกษาในโครงการฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการค้นหาความชอบของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนจะก้าวสู่โลกการทำงานที่แท้จริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การปลูกฝังทัศนคติในเชิงบวก และส่งเสริมให้นักศึกษาในโครงการฯ แสดงบทบาทของความเป็น “ผู้ให้” ในการดูแลเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นายดุสิตกล่าวปิดท้าย