“เกรย กูซ วอดกา” จัด “White Christmas Party”

“เกรย? กูซ วอดก?า” ซุปเปอร?พรีเมี่ยมวอดก?า สุดยอดวอดก?าที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก (World’s Best Tasting Vodka) จัดงานคริสต?มาสสุดเก? “White Christmas Party” สร?างบรรยากาศคึกคักให?แก?แขกที่มาร?วมสัมผัสและดื่มด่ำไปกับเกรย? กูซ ท?ามกลางหิมะโปรยปราย ณ ร?าน ฟาลาเบล?า เคล?าเสียงเพลงไปกับมินิคอนเสิร?ตจากดัง พันกร บุณยะจินดา พร?อมเซอร?ไพรส?สุดพิเศษจากซ?านต?าที่นั่งลากเลื่อนมาแจกของขวัญพิเศษจากเกรย? กูซ มากมาย และสนุกสนานไปกับการเคาะระฆังของผู?ที่ได?รับเกรย? กูซ 4.5 ลิตรหนึ่งเดียวฉลองคืนวันคริสต?มาสแห?งความสุขตอนเที่ยงคืน