กรมส่งเสริมการส่งออก รุกคืบงาน TILOG 2011

กรมส่งเสริมการส่งออก คาดการณ์แนวโน้มตลาดโลกมีการแข่งขันสูง กระตุ้นเอกชนเร่งปรับตัวรับมือคู่แข่งต่างชาติ ย้ำแนวทางสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าเชื่อมโยงบริการทั้งระบบพร้อมปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์จะช่วยการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ผลักดันโอกาสส่งออกมากขึ้น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า การผนึกกำลังเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนอย่างเสรี และส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น ขณะเดียวกัน ทำให้การค?าระหว?างประเทศมีการแข่งขันสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการส่งออกไทยจึงควรเร่งปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการให้บริการด้านโลจิสติกส์กับบริษัทพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

“หลังจากที่กรมส่งเสริมการส่งออกได้นำคณะผู้แทนการขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ไทยเดินทางไปเยือนประเทศจีน อินเดียและเวียดนาม ทำให้พบโอกาสในการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ในต่างประเทศที่แข็งแกร่ง โดยผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ สนใจที่จะเข้าร่วมงานเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านระบบขนส่งในอาเซียน และยังสนใจตอบรับเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2554 ที่จะจัด ระหว่างวันที่ 22 -25 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา รวมกว่า 46 ราย ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ส่งออกไทยจะได้มองหาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ สามารถเปรียบเทียบราคาและค่าใช้จ่ายในการวางระบบแบบครบวงจร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการครองตลาดส่งออก สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้” อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าว