พาณิชย์เล็งขยายการค้าอินทรีย์ไทยบุกตลาดอาเซียน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวโน้มการขยายตัวของตลาดสินค้าอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนว่า มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้บริโภคกำลังตื่นตัวเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ดังนั้น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นโอกาสและความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในการที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศและอาเซียนมากขึ้น โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการผลิต ตลาด และบริการสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนของ AEC โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสินค้าอินทรีย์ภายในประเทศ การสร้างเครือข่ายสินค้าและความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงฯ ได้กำหนดจัดงาน ORGANIC & NATURAL EXPO 2013 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการอินทรีย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อรวบรวมสินค้า บริการอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาจัดแสดงและจำหน่ายอย่างครบวงจร ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 ณ เพลนนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“การจะพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยให้แข็งแกร่งและสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC ได้อย่างมีศักยภาพ เราต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการมองอาเซียนเป็นคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรทางการค้าระหว่างกัน ทั้งในแง่การเป็นแหล่งวัตถุดิบและยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบขนาดใหญ่ที่สามารถนำมาผลิตสินค้าอินทรีย์ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีทรัพยากรและแรงงานสำหรับการผลิตที่เพียงพออีกด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างโอกาสในด้านการผลิตและการตลาดให้กับสินค้าอินทรีย์ไทยมากขึ้น” นางนันทวัลย์ กล่าว