สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน “Home Builder Robot Contest 2013” ปฏิวัติวงการสร้างบ้านสู่อาเซียน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จับมือ “ตราช้าง” และ “โฮมบายเออร์ กรุ๊ป” จัดประกวด “Home Builder Robot Contest 2013” การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้านครั้งแรกในประเทศไทย ปฏิวัติวงการรับสร้างบ้าน พร้อมพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ นำแนวคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงมาสนับสนุน หวังลดทอนเวลางานก่อสร้างบ้าน ทดแทนแรงงานขาดแคลน สู่การพัฒนาการแข่งขันในระดับอาเซียน

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า เพื่อต่อยอดวิสัยทัศน์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในการเป็นผู้นำด้านการก่อสร้างบ้านของไทย และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้จริงด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อมาตอบโจทย์การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงในขณะนี้ สมาคมฯจึงได้จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน “Home Builder Robot Contest 2013” ชิงแชมป์ประเทศไทยระดับอุดมศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง “ตราช้าง” และ โฮมบายเออร์ กรุ๊ป ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดโครงการประกวด

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับธุรกิจรับสร้างบ้านและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในทางธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและผ่อนแรงให้กับแรงงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานในธุรกิจรับสร้างบ้าน และยังช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างบ้าน นอกจากนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงการศึกษา เทคโนโลยี และธุรกิจเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนสร้างพื้นฐานของการจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต

นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้านในปีนี้ จะมีการแข่งขันหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานด้วยตัวเอง และสามารถย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากๆ ในหน่วยงานเพื่อทดแทนแรงงานขาดแคลน ในขณะเดียวกันยังให้การสนับสนุนโดยนำงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบที่มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์แบบมีคนสวม (Power Suit) มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอีกด้วย

ด้านนายบุญส่ง ปิติสุขฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง “ตราช้าง” ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการ “Home Builder Robot Contest 2013” หรือการแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อทดแทนการใช้แรงงานในอนาคตแล้ว โครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และตราช้าง ได้หันมาจับมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้น และที่สำคัญโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในทางธุรกิจอีกด้วย โดยเราคาดหวังว่าจะได้เห็นหุ่นยนต์สร้างบ้านฝีมือนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย สมาชิกในทีมทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วยนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเดียวกัน และจะต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่สังกัดในรอบการแข่งขัน ซึ่งแต่ละทีมจะต้องคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์จำนวน 1 ตัว และต้องเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ สำหรับระยะเวลา ในการแข่งขันกำหนดขึ้นระหว่างเดือน พ.ค.– ส.ค. 2556 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันจะต้องส่งใบสมัครพร้อม Conceptual Drawing & Design ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2556 ไปยังสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และตัดสินประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 10 ทีม พร้อมรับเงินสนับสนุนการสร้างหุ่นยนต์ จำนวนเงิน 30,000 บาทต่อทีม และกำหนดให้การแข่งขันและตัดสินทีมผู้ชนะการประกวด ในงานรับสร้างบ้าน เอ็กซ์โปร์ 2013 ในระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับประกาศเกียรติคุณจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและทุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลการแข่งขันประเภท Technical Challenge ซึ่งเป็นการแสดงผลงานที่เป็นนวัตกรรมของหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านอีกด้วย โดยรางวัลชนะเลิศประเภท Technical Challenge จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท สำหรับผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อม Conceptual Drawing & Design ได้ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โทรศัพท์ 02-570-0153 หรือดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมหรือที่ www.hba-th.org และ http://www.facebook.com/homebuilderclub

“ปัญหาวิกฤติแรงงานขาดแคลนของภาคการก่อสร้างเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ในช่วงที่ผ่านมาสมาคมฯได้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นอกจากการจับมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะเข้ามาใช้ในเชิงของธุรกิจได้จริงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในขณะนี้” ดร.พัชรา กล่าว