‘Youดี Meสุข’ นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพภูมิใจนำเสนอ ‘Youดี Meสุข’ นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดให้เกิดความรู้ใหม่ นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบด้วยภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ และภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

‘Youดี Meสุข’ นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน นำเสนอเนื้อหา 3 ประเด็น ได้แก่ ถักสาน ความเป็นไปได้ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจใหม่จากกลุ่มแม่บ้านทำพรมเช็ดเท้าคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สัญลักษณ์ การสืบทอดทางวัฒนธรรม ว่าด้วยคุณค่าทางสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญของหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และบันทึกจากชุมชน สะท้อนมุมมองของนักสร้างสรรค์ที่เข้าไปหาแรงบันดาลใจจากส่งที่พบเจอในชุมชนต่างๆ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ชั้น 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์) พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น.