ทรู ประกาศความร่วมมือสถาบันการศึกษาชั้นนำเปิด “ทรู แล็บ” พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ภาคธุรกิจและมอบทุนวิจัยผ่านทรู แล็บ คอนเทสต์


30-06-2013 00:00:00

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น เปิดตัวโครงการ “ทรู แล็บ” นำร่องจับมือสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศความร่วมมือด้านพัฒนานวัตกรรม จัดสรรงบประมาณกว่า 110 ล้านบาท ส่งเสริมงานวิจัยภาคการศึกษา เชื่อมโยงผลงานนวัตกรรมยุคใหม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ทั้งจัดสร้างศูนย์ทรู แล็บ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย พร้อมวางระบบเทคโนโลยีสื่อสาร เอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมตั้งทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศแก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดทรู แล็บ คอนเทสต์ เวทีที่เปิดโอกาสให้นวัตกรจากสถาบันการศึกษาแสดงความรู้ความสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมตามความต้องการภาคธุรกิจ สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศได้อย่างแท้จริง พร้อมเผยเดินหน้าโครงการ ทรู แล็บ ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ ทรู แล็บ เป็นการสานต่อความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการสนับสนุนนักคิด นวัตกรไทยและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ด้วยความเชื่อที่ว่า การให้ความสำคัญด้านการค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะภาคการศึกษา จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาและเจริญรุดหน้าได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่ภาคเอกชนต้องให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของการริเริ่ม “ทรู แล็บ” โครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างกลุ่มทรูและสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยนำร่องร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพ ได้ถ่ายเทองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งสร้างคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มที่”

“กลุ่มทรู ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในครั้งนี้ ซึ่งในอนาคต กลุ่มทรู วางแผนที่จะขยายโครงการทรู แล็บ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย โดยครั้งนี้ กลุ่มทรู จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนทรู แล็บ รวมกว่า 110 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและทุนวิจัย รวมถึงโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศด้านนวัตกรรมแก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกและชนะการประกวด ทรู แล็บ คอนเทสต์ และ 2. การสร้างศูนย์ทรู แล็บ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มทรู ได้วางระบบเทคโนโลยีสื่อสารพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นสถานที่ทำงาน ศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์” นายศุภชัย กล่าว

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับพื้นที่ภายใน ทรู แล็บ นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private Office (พื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย โดยจะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและหลากหลาย อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ), Auditorium (ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครับ) และ Community (มุมสบายๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากทรู คอฟฟี่) นอกจากนี้ ในส่วนของการประกวดทรู แล็บ คอนเทสต์ จะเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการทรู แล็บ เป็นทีมๆ ละ 5 คน จาก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสังคมศาสตร์ เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยแต่ละทีมจะนำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยภายใต้ 7 หัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย 1. เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย 2. นวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3. นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ 4. นวัตกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 5. นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 6. นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ และ 7. นวัตกรรมคอนเวอร์เจนซ์ โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงาน และสำหรับทีมที่ชนะเลิศยังจะได้รับโอกาสบินไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมที่ต่างประเทศทั้งทีมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย”

สำหรับนิสิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวที่สนใจร่วมโครงการทรู แล็บ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.facebook/truelab.innovation หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่ออีเมลtruelab.inno@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 กรกฎาคม 2556