“โฮมโปร” จับมือ “สอศ.” ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปั้นเด็กนักธุรกิจค้าปลีกสำเร็จรุ่นแรก

“โฮมโปร” จับมือ “สอศ.” สร้างหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกระดับ ปวส. ในโครงการทุนการศึกษาทวิภาคี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีนักศึกษาในโครงการผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีกับโฮมโปรแล้วกว่า 48 คน พร้อมเตรียมเป็นพนักงานใหม่ของโฮมโปรทันที ฟรีทั้งค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร แถมเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน และสวัสดิการอีกเพียบ

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากที่โฮมโปร ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ “สอศ.” กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ( Work Based Learning) ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับวิชาชีพ นักศึกษาที่ผ่านการอบรม และฝึกปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความรักในอาชีพ และเห็นความก้าวหน้าของเส้นทางอาชีพในอนาคต ด้วยปณิธานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางสังคมด้านการศึกษา ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

บริษัทฯ ยังได้ให้โอกาสนักศึกษาในระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพกับบริษัทฯ ในตำแหน่งพนักงานขายฝึกหัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรม ในระดับมาตรฐานเดียวกับพนักงานของบริษัท โดยมีหัวหน้างานทำหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลสอนงาน ให้คำแนะนำ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาจึงได้รับทั้งการฝึกทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ซึ่งทักษะ และประสบการณ์ที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการทำงาน หรือประกอบอาชีพ ได้ต่อไปในอนาคต

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีการพัฒนา และขยายโอกาสการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 387 ทุน ตั้งแต่ปี 2555 จำนวน 64 ทุน ปี 2556 จำนวน 123 ทุน ปี 2557 จำนวน 200 ทุน โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 22 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของโครงการ สถานศึกษา และ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชาที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบแทนสู่สังคม และถือเป็นการบูรณาการการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และมีประสบการณ์จริงจากการฝึกภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Center) ของบริษัทฯ โดยในปีนี้ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีกับบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปร รุ่นแรก และได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นครั้งแรกจำนวนทั้งสิ้น 48 คน

สำหรับโครงการนี้ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพในตำแหน่ง “พนักงานขาย พนักงานบริการลูกค้า” กับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกฝนประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานโดยในระดับอาชีวศึกษา ปวส. บริษัทออกทุนค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรี 100% ทั้งค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าแบบเรียน ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งนักศึกษายังได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน เงินพิเศษทำงานเสาร์ – อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ เบี้ยขยัน รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ อีกมากมาย จนกว่าจะจบการศึกษา ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา และผู้ปกครอง ประการสำคัญ คือ เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษามีโอกาสเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกับบริษัทฯ อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Center) สำนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน ) ชั้น 3 เลขที่  96/27 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 832 1299 ต่อ 2382 ติดต่อคุณวรษา เจริญทวีโชค (เปิ้ล) E–mail: Varasac@homepro.co.th หรือติดตามได้ที่ www.facebook.com/edg.homepro