ส่วนแบ่งการตลาดผ้าอนามัย 
มูลค่าตลาดรวม 5,300 ล้านบาท