น้ำมันลง กำลังซื้อเพิ่ม 176 บาท/คน/ปี

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล จะช่วยกระตุ้นอำนาจซื้อของผู้บริโภค และลดต้นทุนการขนส่งของภาคธุกิจได้อย่างไร