มูลค่าตลาดน้ําผลไม้พร้อมดื่ม 1.2 หมื่นล้านบาท (ปี 2557)