คนไทยทำงานสัปดาห์ละ 51 ชั่วโมง สูงที่สุดในเอเชีย!

จีเอฟเค ประเทศไทย บริษัทวิจัยทางการตลาด ได้เผยการศึกษาถึงไลฟ์สไตล์การทำงานของพนักงานประจำของคนชั้นกลางในเอเชีย 21 ประเทศ ซึ่งคนเอเชียใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานอยู่แล้ว แต่ถ้าเปรียบเทียบประเทศอื่นในเอเชีย พบว่าประเทศไทยมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 50.9 ชั่วโมง/สัปดาห์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ที่ 48 ชั่วโมง

ในขณะที่ทั่วโลกมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ย 36.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียอย่างญี่ปุ่นก็มีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่น้อยคือ 37.3 ชั่วโมง/สัปดาห์ แสดงว่าเขามีการหาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดี

แต่สำหรับเวลากับการเดินทาง ประเทศจีนใช้เวลาสูงที่สุดเฉลี่ย 7.8 ชั่วโมง ประเทศไทยก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่ 7.6 ชั่วโมง/สัปดาห์