10 อาชีพ รายได้ดี…สายศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็นคณะยอดฮิตที่ของเด็กไทยส่วนใหญ่ โดยเน้นไปที่ภาษาและวิชาทั่วไป ในต่างประเทศได้มีการทำผลสำรวจเงินเดือน สำหรับผู้ที่เรียนจบในสายศิลปศาสตร์ หรือ “Liberal arts Degree” ที่ชื่อว่า “National Association of Colleges and Employers (NACE)” พบว่าเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยในสายศิลปศาสตร์ได้เพิ่มขึ้นประมาณ $40,000 ต่อปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท เราไปดูกันว่า 10 อาชีพในสายศิลปศาตร์ในต่างประเทศ อาชีพไหนมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด? และใน 10 อาชีพนี้มีอาชีพไหนตรงใจกันบ้าง 
 
1. นักเศรษฐศาสตร์ (Economist)
 
 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 – $200,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 – 6,895,400 บาท
 
เศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาในสายศิลปศาสตร์ที่มีศักยภาพในด้านค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสายวิชาชีพประเภท การเงิน การแพทย์ กฎหมาย และเทคโนโลยี โดยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $40,000 – $200,000 ต่อปี เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั่วโลกต่างเชื่อมโยงถึงกัน บุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกในด้านเศรษฐศาสตร์จึงเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ อย่างมาก สามารถประกอบอาชีพได้หลายสายงาน เช่น พนักงานในธนาคาร พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ นักวิจัย นักวิชาการด้านธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจ สถาบันการเงินทั่วไป อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิเคราะห์ระบบ และนักวางแผนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
 
2. นักโบราณคดี (Archaeologist) 
 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 – $171,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 – 5,910,100 บาท
 
นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ถือเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมนักในบ้านเราเท่าไหร่นัก แต่ในต่างประเทศถือเป็นอาชีพที่สำคัญและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงค่าเฉลี่ยเริ่มตั้งแต่ $40,000 – $171,000 ในหลักสูตรโบราณคดีของต่างประเทศจะต้องได้รับการอบรมขั้นสูงเกี่ยวกับโบราณคดีและธรณีวิทยาแบบดั้งเดิม เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้มาจากการขุดค้น (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย มีการเปิดสอนคณะโบราณคดี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก
 
3. นักสังคมวิทยา (Sociologist) 
 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $55,000 – $97,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,900,900 – 3,352,520 บาท
 
เมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น ๆ ในสายศิลปศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, มานุษยวิทยา, หรือจิตวิทยา วิชาสังคมวิทยาจัดเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมวิทยาในด้านการวิจัยมักจะก่อให้เกิดนโยบายทางสังคมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ ในต่างประเทศงานในด้านนี้ถือว่ามีความสำคัญมากในองค์กรต่าง ๆ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาชุมชน งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา งานนโยบายและแผน งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้น 
 
4. นักจิตวิทยา (Psychologist) 
 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $67,000 – $90,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,315,650 – 3,110,580 บาท
 
ศิลปศาสตร์ในด้านจิตวิทยาเปิดสอนมากมายในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ของวิชาจิตวิทยาในประเทศอังกฤษและอเมริกาถือเป็นศูนย์กลางของวิชาจิตวิทยาทางความคิด เรียนรู้จากผู้มีความสามารถโดยตรง เป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย เช่นเดียวกับการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรจิตวิทยาในระดับปริญญาตรีจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่การจะประกอบอาชีพเป็นนักจิตบำบัด คุณจำเป็นต้องมีความรู้ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วย ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน หากมองในแง่ของค่าตอบแทนแล้วถือว่าค่อนข้างสูงหากดูจากเงินเดือนเริ่มต้น $67,000 ต่อปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.3 ล้านบาท ถือว่าสูงที่สุดใน 10 อาชีพเลยทีเดียว
 
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relations Specialist)
 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 – $73,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 – 2,523,000 บาท
 
การประชาสัมพันธ์ (Public relation) เป็นส่วนประกอบทางด้านการตลาดที่สำคัญ นอกเหนือจากการโฆษณา เน้นเรื่องการติดต่อสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กร โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้และความคิดเห็น เป็นการจูงใจให้บุคคลให้การสนับสนุนองค์กร โดยการติดต่อประสานงานกับนักข่าว เพื่อโปรโมทองค์กรหรือบริษัท ส่งเสริมภาพลักษณ์ของลูกค้า เงินเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ $40,000 – $73,000 ต่อปี ผู้ที่จะทำงานประชาสัมพันธ์ได้จะต้องจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, การสื่อสาร, สื่อสารมวลชน หรือประชาสัมพันธ์ 
 
6. ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Specialists)
 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $42,000 – $72,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 – 2,488,470 บาท
 
งานด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “HR” ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเป็น HR ประจำบริษัทนั้นจะต้องเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี เพราะจะต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายอาชีพและบุคลิก เป็นผู้ที่ทำหน้าที่คัดสรรบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานร่วมกันภายในองค์กร หรือในด้านงานฝึกอบรม HR จะต้องเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการทำแผนพัฒนาพนักงานในองค์กร ผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพด้านตนี้จะต้องเรียนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ, ความสัมพันธ์แรงงาน, บริหารงานบุคคล หรือพฤติกรรมศาสตร์ 
 
7. นักออกแบบกราฟิกและศิลปิน (Graphic Designer or Artist)
 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $33,000 – $65,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,137,740 – 2,241,000 บาท
 
ปัจจุบันงานกราฟฟิคมีบทบาทสำคัญมากในการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสื่อด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร วารสาร หนังสือ โฆษณา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือแผ่นพับใบปลิวต่าง ๆ จึงทำให้นักศึกษาที่เรียนจบทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีความต้องการมากในต่างประเทศ นักออกแบบกราฟฟิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่จะต้องผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งงานโฆษณา ออกแบบผลิตภัณฑ์ แอนนิเมชั่น เกมส์ดิจิตอล รวมไปถึงนักออกแบบเว็บไซต์ มีความต้องการสูงในตลาดออนไลน์
 
8. นักเขียน (Writer)
 

 
 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $57,000 – $65,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,965,190 – 2,241,000 บาท
 
นักเขียน เป็นอาชีพในสาขานิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือเรียกว่าคณะวารสารศาสตร์ ในบางมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทั้งทักษะของภาษาและการเขียน มีความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน สำหรับวารสาร แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ ก็ตาม ถือเป็นสายอาชีพที่ผสมผสานทักษะและวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นักเขียนบางคนทำงานเป็นผู้สื่อข่าว ที่สามารถสัมภาษณ์และรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงภายหลังจากกระบวนการวิเคราะห์ออกมาแล้วได้ด้วยตัวเอง หรือนักเขียนสื่อโฆษณา ตามเว็บไซต์และช่องทางสื่ออื่น ๆ ซึ่งนักเขียนสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในต่างประเทศ เงินเดือนเฉลี่ยสูงถึง $57,000 – $65,000 ต่อปี
 
9. นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)
 

 
 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $37,000 – $56,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,275,650 – 1,930,710 บาท
 
อาชีพสำหรับผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และต้องการที่จะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก เยาวชนและครอบครัว, สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, กระบวนการยุติธรรม, พัฒนาชุมชน, ผู้สูงอายุ, แรงงานและสวัสดิการ นักสังคมสงเคราะห์จะต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือจบปริญญาโทในด้านการบริการมนุษย์, จิตวิทยา หรือสังคมวิทยา สำหรับประเทศไทย มีเพียง 2 สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ นั่นก็คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในประเทศไทยถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไรนัก เพราะมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยเงินเดือนในต่างประเทศสูงถึง $37,000 – $56,000 เลยทีเดียว
 
10. ครู (Teacher)
 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $47,000 – $52,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,620,420 – 1,792,800 บาท
 
การศึกษาในวิชาศิลปะ, ภาษา, วิทยาศาตร์ และสังคมศาสตร์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในการประกอบอาชีพครู ซึ่งสายวิชาเหล่านี้จะรวมอยู่ในคณะศิลปศาตร์ ที่สามารถแยกเอกไปเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ ในโปรแกรมศิลปศาสตร์ของต่างประเทศมีการฝึกอบรมเพื่อสามารถเรียนจบออกมาเป็นครูได้โดยต้องผ่านการทดสอบ เช่นเดียวกับในประเทศไทย ผู้ที่เรียนจบศิลปศาสตร์จะสามารถไปเป็นครูได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูจึงจะสามารถไปประกอบอาชีพครูได้ ในต่างประเทศอาชีพครูมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ $47,000-$52,000 เริ่มต้นตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และจะมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
 
ภาพประกอบจาก : Internet
ที่มา : www.collegeranker.com
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : campus.mgr2014@gmail.com