รู้จักนายใหญ่คนใหม่ เอสซีจี

เอสซีจี ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน “กานต์ ตระกูลฮุน” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จึงมีมติแต่งตั้งให้ รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส จาก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  มาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
 
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเหมืองแร่  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-ปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา  อุตสาหการ University of Texas (Arlington) และปริญญาโทจาก คณะบริหารธุรกิจ Harvard  Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-ร่วมงานกับเอสซีจีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ในตำแหน่งวิศวกร บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด จากนั้นได้มาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง 
-ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคแกจจิ้ง 
-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  เอสซีจี