Toyota

บริษัท Toyota Motor Corporation ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1937 แต่ก่อนหน้าที่จะเป็นบริษัทรถยนต์นั้น Toyota ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทอผ้ามาก่อนตั้งแต่ปี 1867 ซึ่งก่อตั้งโดยนาย ซากิชิ โทโยดะ โดยทาง Toyota ได้เริ่มจากมีสายงานการผลิตรถยนต์สำหรับเพื่อใช้ภายในอุตสาหกรรมทอผ้าขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงพัฒนามาเป็น Toyota Motor Corporation ในปี 1937

Toyota เริ่มเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 1956 โดยเริ่มจากการเป็นบริษัท Toyota Motor Sales ดำเนินธุรกิจรูปแบบการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ หลังจากนั้น Toyota เริ่มเข้ามาเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยที่สำโรงเหนือเมื่อปี 1964 และได้เปลี่ยนชื่อจาก Toyota Motor Sales เป็น บริษัท Toyota Motor Thailand เมื่อปี 1969

Website

www.toyota.com
www.toyota.co.th