สุรยุทธ์ จุลานนท์ สินค้าคุณภาพ

Product

ถ้าเปรียบเป็นสินค้าแล้ว พลเอกสุรยุทธ์จัดเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ หรือ Good Product ที่ได้รับการันตีมาเป็นอย่างดี และได้รับยอมรับจากทุกองค์กร ทั้งในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส การไม่มีประวัติด่างพร้อย ตลอดช่วงที่รับราชการทหาร มีผลงานให้เห็นในการแก้ปัญหาต่างๆ การให้ความสำคัญกับปัญหาภาคใต้

Price

– ถ้ามองในแง่ของราคาของตัว Product แล้ว พลเอกสุรยุทธ์จัดว่าเป็นสินค้าชั้นดี เข้าทำนองที่ว่า สินค้าดีราคาย่อมสูงตามไปด้วย

– แต่ถ้าประเมินในแง่ของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนำเรื่องของ “ราคา” มาใช้แล้ว ยังไม่มีการเปิดเผย หรือพูดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ “ราคา” แต่อย่างใด เช่น นโยบายทางด้านภาษี เป็นต้น ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าจะนำนโยบายดังกล่าวมาใช้ เช่นเดียวกับรัฐบาลของทักษิณหรือไม่

Place

การเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศของพลเอกสุรยุทธ์ น่าจะทำได้ง่าย และดีกว่าสมัยรัฐบาลทักษิณ เนื่องจากพลเอกสุรยุทธ์เป็นคนที่ไม่มีศัตรู และไม่มีปัญหากับใคร การเดินทางไปได้ทั่วประเทศจึงทำได้สะดวกปลอดภัย และประชาชนจะเข้าพบจะได้ง่ายกว่าและดีกว่า แม้ว่าจะไม่มีสาขาพรรคการเมืองเหมือนกับพรรคไทยรักไทยของพลเอกทักษิณ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร

Promotion

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพลเอกสุรุยทธ์ จะมีความแตกต่างไปจากรัฐบาลทักษิณ เพราะจะทำผ่านคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นส่วนใหญ่ จะเป็นอีกข้อที่แตกต่างไปจากรัฐบาลทักษิณ ที่ใช้เรื่องของการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ