ทรงผนวช

วันที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงได้รับการถวายพระสมณฉายาว่า “ภูมิพโล” และประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ตลอดเวลา 15 วันที่ทรงผนวช