Monday, February 26, 2024
Home Tags ดีดีการบินไทย

Tag: ดีดีการบินไทย

การบินไทยตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รักษาการดีดีแทนสุเมธ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งให้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) แทนนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป