การบินไทยตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รักษาการดีดีแทนสุเมธ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งให้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) แทนนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สุเมธ ดำรงชัยธรรม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ทางบอร์ดการบินไทยก็ได้อนุมัติเรียบร้อย

สำหรับ “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแองเกอโลสเตท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 52 (วปอ. 52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9) สถาบันวิทยาการพลังงาน

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ

  • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • อธิบดีกรมธนารักษ์
  • ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ

ทั้งนี้ จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ยินดีปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ และจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยจะเข้ามากำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู ควบคู่ไปกับแผนรับมือและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19