Monday, June 17, 2024
Home Tags ต่อต้านวัคซีน

Tag: ต่อต้านวัคซีน

“รัสเซีย-สหรัฐฯ” สองประเทศที่มีคน “ปฏิเสธวัคซีน” มากที่สุด นักวิทย์เกรงเกิดไวรัสกลายพันธุ์

บริษัทวิจัยสำรวจความคิดเห็นประชากรใน 15 ประเทศ พบว่า “รัสเซีย” และ “สหรัฐฯ” คือสองประเทศที่มีคนปฏิเสธหรือลังเลที่จะเข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 สูงที่สุด นักวิทยาศาสตร์กังวล ประเทศที่ประชากรมีอัตราเข้ารับวัคซีนช้าลง และประเทศยากจนที่เข้าถึงวัคซีนได้น้อย จะเป็นแหล่งเพาะไวรัสกลายพันธุ์