Saturday, June 22, 2024
Home Tags ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล

Tag: ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล

จุฬาฯ จับมือ KBank พัฒนา CU NEX ต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเรียนรู้และใช้ชีวิตที่ครบวงจรของนิสิตยุคดิจิทัล

โลกในศตวรรษที่ 21 เผชิญกับความท้าทายมากมายเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เรื่องของ Digital Transformation จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษาก็เป็นหน่วยงานที่ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้ทำ Digital Transformation มาอย่างต่อเนื่อง ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเอง โดยโครงการ CU NEX ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับธนาคารกสิกรไทยที่มีมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยใช้เทคโนโลยีจากกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ...