Thursday, December 7, 2023
Home Tags รายได้ต่อหัว

Tag: รายได้ต่อหัว

“เวียดนาม” ตั้งเป้าประชากรจะต้องมีรายได้ต่อปี 5,000 ดอลลาร์ ภายในปี 2568

ในอีก 4 ปีข้างหน้า เวียดนามมุ่งมั่นที่จะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 7% และรายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในประเทศอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อปี จากเดิมในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 2,750 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ที่ 2,109 ดอลลาร์ เกือบ 1.3 เท่า