Sunday, July 12, 2020
Home Tags สร้างอาคาร

Tag: สร้างอาคาร

จีนเริ่มใช้ “เครื่องพิมพ์สามมิติ” สร้างอาคาร พิมพ์ชั้นแรกเสร็จภายใน 30 ชม.

กลุ่มสื่อจีน รายงานว่าศูนย์วิศวกรรมการก่อสร้างแห่งรัฐจีน (China State Construction Engineering Corp) เริ่มสร้างอาคารสูงสองชั้นด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติในมณฑลก่วงตง