Tuesday, May 30, 2023
Home Tags หอพักผู้ป่วย

Tag: หอพักผู้ป่วย

เช็กลิสต์ 15 Hospitel เปลี่ยนโรงแรมเป็นหอผู้ป่วย อีกทางเลือกในการรักษา COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้คำว่า "Hospitel" ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้ง เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในกรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลได้