Wednesday, April 17, 2024
Home Tags อีสท์สปริง

Tag: อีสท์สปริง

อีสท์สปริง ชู 3 กลยุทธ์หลังควบรวมกิจการ บลจ. ทหารไทย และ ธนชาต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ประกาศวิสัยทัศน์หลังควบรวมกิจการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring)

อีสท์สปริงควบรวม บลจ.ธนชาต ขึ้นเป็น บลจ.ใหญ่อันดับ 4 ในตลาด ครองส่วนแบ่ง 12%

อีสท์สปริงควบรวม บลจ.ธนชาต ผ่านการเข้าถือหุ้น 50.1% เปลี่ยนชื่อเป็น "Thanachart Fund Eastspring" ทำให้อีสท์สปริงขึ้นเป็นบลจ.ขนาดใหญ่อันดับ 4 ของไทย ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 12% ระยะถัดไปเตรียมควบรวมบริษัทนี้เข้ากับ TMBAM Eastspring ด้าน "พรูเด็นเชียล" บริษัทแม่ ยืนยันให้ความสำคัญตลาดไทย ต้องการปักหลักระยะยาว