Saturday, October 31, 2020
Home Tags เน็ตประชารัฐ

Tag: เน็ตประชารัฐ

เริ่มติดตั้ง “เน็ตบ้าน” ความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบผู้มีรายได้น้อยใช้ฟรี 3 ปี คนทั่วไปจ่าย 200 บาทต่อเดือนนาน 5 ปี

หลังจากสำนักงาน กสทช.เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ใช้ฟรี 3 ปี ตามโครงการ USO NET ชายขอบกับสำนักงาน กสทช. มีประชาชน 36,814 ครัวเรือนแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว