เริ่มติดตั้ง “เน็ตบ้าน” ความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบผู้มีรายได้น้อยใช้ฟรี 3 ปี คนทั่วไปจ่าย 200 บาทต่อเดือนนาน 5 ปี


by admin
21-07-2019 20:25:23

หลังจากสำนักงาน กสทช.เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ใช้ฟรี 3 ปี ตามโครงการ USO NET ชายขอบกับสำนักงาน กสทช. มีประชาชน 36,814 ครัวเรือนแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี 3 ปี ตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือ โครงการ USO NET ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. แล้วจำนวน 36,814 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์จำนวน 394,904 ครัวเรือน ตามข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงาน กสทช.ได้รับจากกระทรวงการคลัง

สำนักงาน กสทช. จะทยอยเข้าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงความเร็ว 30/10 Mbps ให้กับครัวเรือนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ โดยเริ่มติดตั้งจากบ้านของผู้ที่ลงทะเบียนก่อน และตามสภาพพื้นที่ของบ้านที่จะเข้าไปติดตั้ง หากพื้นที่ใดสามารถเดินทางเข้าไปติดตั้งได้สะดวกก็จะติดตั้งให้ก่อน และเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ได้ฟรีเป็นเวลา 3 ปี โดยสำนักงาน กสทช.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน แต่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ก็สามารถขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 30/10 Mbps โดยจ่ายค่าบริการเดือนละ 200 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าผู้ให้บริการอื่นๆ

มาตรการการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยของสำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ผ่านการค้าขายออนไลน์ สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตในท้องถิ่นออกสู่ตลาดอื่นๆ ที่กว้างขึ้น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเป็นเครื่องมือสำคัญในเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการการพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. เป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ของรัฐบาลที่จะจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทยและพื้นที่ชายขอบ โดยให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่โครงการ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ. สต.) รวม 1,317 แห่ง พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน และมีสัญญาณ Wi-Fi ใช้ฟรี 5 ปี มีอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ จำนวน 763 ศูนย์ มี Wi-Fi Access Point บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ 3,149 จุด (หมู่บ้านละจุด)
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter