Tuesday, February 27, 2024
Home Tags เว็บมืด

Tag: เว็บมืด

อย่าหลงเชื่อ! พบเว็บมืดขาย ‘วัคซีน COVID-19’ แลก ‘Bitcoin’ มูลค่าสูงถึง 1,000 ดอลลาร์

‘เว็บมืด’ หรือ ‘Dark Web’ เป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ของอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษในการเข้าถึง เป็นแหล่งซื้อยาเสพติด, อาวุธปืนและสินค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ และในตอนนี้ก็มี ‘วัคซีน COVID-19’ มาปล่อยขายอีกด้วย