Saturday, April 1, 2023
Home Tags โคโรนาแวค

Tag: โคโรนาแวค

ผลทดลอง “ซิโนแวค” เฟส 3 ยับยั้งการเสียชีวิตได้ แต่ป้องกันการติดเชื้อแค่ 50%

ซิโนแวค ไบโอเทค เผยผลการทดลองวัคซีน “โคโรนาแวค” ขั้นสุดท้ายที่บราซิล และตุรกี พบสามารถป้องกัน 100% ไม่ให้ผู้ป่วย COVID-19 มีอาการรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล หรือถึงขั้นเสียชีวิต ทว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้เพียงแค่ 50%