Monday, June 27, 2022
Home Tags โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

Tag: โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

130 ปี วัฒนา สู่วิทยาลัย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีนับเป็นผลพวงประการหนึ่งจากการที่คณะมิชชันนารีนิกาย Presbyterian จากอเมริกาได้เข้ามาสู่ประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 โดยริเริ่มระบบการศึกษาสมัยใหม่ให้เด็กผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กชาย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เป็นวาระครบรอบ 130 ปีการก่อตั้ง ท่านผู้หญิง สุมาลี จาติกวณิช ศิษย์เก่าโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง - วัฒนา ในฐานะประธานจัดงานฉลอง 130 ปี ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา...