Tuesday, August 16, 2022
Home Tags Campaign

Tag: Campaign

อีกหนึ่ง Step ของ KTC

หลังจากที่ใช้งบการตลาดส่วนใหญ่ไปกับการโฆษณาและ promotion ส่งเสริมการขายจนเป็นที่รู้จักและมียอดบัตรเป็นอันดับ 1 เมื่อธุรกิจบัตรเครดิตเข้าภาวะอิ่มตัวทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และนโยบายส่งเสริมการขายที่เหมือนๆ กัน KTC จึงเริ่มหันมาทำตลาดในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น ในรูปแบบการคืนกำไรให้สังคม โครงการ Learn & Earn @ KTC ที่เปิดรับนักศึกษามหาวิทยาลัยให้เข้ามาร่วมทำงานกับ KTC โดยสามารถเลือกเวลาทำงานให้ไม่กระทบกับการเรียนและจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากการทำงานจริง และกิจกรรมต่างๆ ที่ KTC จัดขึ้นเป็นระยะๆ เช่น การฝึกอบรมด้านความคิดและบุคลิกภาพ...