Sunday, January 29, 2023
Home Tags ZEN

Tag: ZEN

“ZEN” ธุรกิจร้านอาหารของ “จิราธิวัฒน์” ในวันที่ต้องติดนามสกุล “มหาชน”

ZEN ถือเป็นแบรนด์เริ่มต้นใน การบุกเบิกธุรกิจร้านอาหารของสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ หนึ่งในทายาทตระกูลจิราธิวัฒน์ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 ปีที่แล้วโดยใช้เงินส่วนตัวเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นรายแรกๆ ของเมืองไทย